Các loại hình xổ số
Tình hình hoạt động
Thống kê truy cập
Mam non1Mam non 2Mam non 3Trao bo 1Trao bo 2Truong mam nonMam nonMam non
Cả năm 2014

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

[Tên DN : Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình ]

[Loại hình DN : Doanh nghiệp nhà nước ]

Chỉ tiêu 1(tr.đồng)

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Chỉ tiêu 4 Xếp loại

Xếp loại DN

Doanh thu và thu nhập khác

KH

TH

Xếp loại

Lợi nhuận (triệu đồng)

Vốn CSH bình quân (triệu đồng)

Tỷ suất LN/vốn (%)

Xếp loại

Khả năng thanh toán nợ đến hạn

Nợ quá hạn (tr.đ)

Xếp loại

KH

TH

KH

TH

KH

TH

TSNH

Nợ NH

TSNH/NNH (lần)

(tr.đồng)

(tr.đồng)

117.652,17

122.840,08

A

5.832,00

5.860,00

27.864,19

27.865,83

20,93

21,03

A

43.720,45

18.889,07

2,31

0

A

B

B

Chủ tịch công ty

(Ký, đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Dũng

Người lập biểu

(  Ký )

 

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

 

Bùi Thị Thanh

 

Tin mới
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang