Các loại hình xổ số
Tình hình hoạt động
Thống kê truy cập
Mam non1Mam non 2Mam non 3Trao bo 1Trao bo 2Truong mam nonMam nonMam non
Cả năm 2014

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO,TIỀN TH­ƯỞNG BÌNH QUÂN (1)NĂM 2014

Của thành viên hội đồng thành viên , chủ tịch công ty , kiểm soát viên
Tổng giám đốc , giám đốc , phó tổng giám đốc , phó giám đốc , kế toán tr­ưởng

(Ban hành kèm theo Thông t­ư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ lao động - Th­ương binh và xã hội)

STT

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chuyên trách/không chuyên trách (2)

hệ số mức lương

Tiền lư­ơng (tr.đồng/tháng)

Thù lao   (Tr.đồng/tháng)

Tiền thư­ởng (tr.đồng/ tháng)

Thu nhập

(Tr.đồng/tháng) (3)

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

2

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tich công ty 

Chuyên trách

6,31

37,500

37,500

 

 

3,125

40,625

3

Bùi Thị Thanh

Giám đốc công ty

Chuyên trách

5,98

36,000

36,000

 

 

3,000

39,000

4

Trần Kim Tiến

Kiểm soát viên công ty

Chuyên trách

5,32

31,500

31,500

 

 

2,625

34,125

5

Phạm Thị Thanh Thảo

Phó giám đốc công ty

Chuyên trách

5,65

31,500

31,500

 

 

2,625

34,125

6

Vũ Ngọc Thuấn

Phó giám đốc công ty

Chuyên trách

5,32

31,500

31,500

 

 

2,625

34,125

 

Cộng

 

 

 

168,000

168,000

 

 

14,000

182,000

 

Ngư­ời Lập

 

 

Phạm Thị Thanh Thảo

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2015

Giám Đốc

 

Bùi Thị Thanh

Tin mới
^ Về đầu trang