Chi tiết bài viết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

/uploads/4/bao_cao_tai_chinh__x_s_k_t__thai__binh_2023.pdf