Chi tiết bài viết

BC thực trạng quản trị 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 2016 

So171tu123.pdf

So171tu456.pdf