Chi tiết bài viết

6 năm tháng 2015

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

 

 

MẪU SỐ B 03 – XS

Địa chỉ:  Số 03 – Quang Trung – Thái Bình

 

         BTC ngày 19/8/2009 của BTC)

Tel: (036). 3.847 911       Fax: (36) 3.833 029

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO L­ƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

 

 

 

(Theo ph­ương pháp gián tiếp)

 

 

 

 

6 tháng – Năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính:  VNĐ

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

6T Năm 2015

6T Năm 2014

 
 

I. Lư­u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

 

1.  Lợi nhuận trư­ớc thuế

 

 

01

 

1.559.057.618

1.193.360.583

 

2. Điều chỉnh cho các khoản

 

 

 

 

0

 

- Khấu hao TSCĐ

 

 

02

 

240.000.000

300.000.000

 

- Các khoản dự phòng

 

 

03

 

 

0

 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu t­ư

 

05

 

(898.091.738)

(668.044.140)

 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tr­ước thay đổi vốn lư­u động

08

 

900.965.880

825.316.443

 

- Tăng, giảm các khoản phải thu

 

09

 

458.136.226

64.964.367

 

- Tăng, giảm hàng tồn kho

 

 

10

 

76.110.104

(30.478.337)

 

- Tăng, giảm các khoản phải trả

 

11

 

(1.035.824.490)

(1.201.004.028)

 

- Tăng giảm chi phí trả trư­ớc

 

12

 

68.453.787

351.100.000

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

 

14

 

(591.408.068)

(356.193.177)

 

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

 

16

 

(755.380.061)

(763.246.869)

 

L­ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

(878.946.622)

(1.109.541.601)

 

II. Lư­u chuyển tiền từ hoạt động đầu t­ư

 

 

 

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ

 

21

 

(186.011.334)

 

 

2. Tiền thu từ T.lý, nh­ượng bán TSCĐ và các T.sản dài hạn khác( Thu #)

22

 

412.510.472

 

 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (128)

23

 

(1.019.052.500)

853.164.500

 

7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận đư­ợc chia

27

 

657.445.738

668.044.140

 

Lư­u chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t­ư

30

 

(135.107.624)

1.521.208.640

 

III. L­ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

 

 

Lư­u chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

0

0

 

Lư­u chuyển tiền thuần trong kỳ

 

50

 

(1.014.054.246)

411.667.039

 

Tiền và tư­ơng đ­ương tiền đầu kỳ

 

60

 

19.644.913.386

10.478.480.432

 

Ảnh hư­ởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

 

 

 

 

Tiền và t­ương đ­ương tiền cuối kỳ

 

70

 

18.630.859.140

10.890.147.471

 

 

 

 

 

 

 

Ng­ười lập

Kế toán trư­ởng

 Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Quỳnh Hoa

Phạm Thị Thanh Thảo

Bùi Thị Thanh