Chi tiết bài viết

6 tháng 2016

Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2016  BCDKT62016.pdf

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán   NgoaibangCD62016.pdf