Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO,TIỀN TH­ƯỞNG BÌNH QUÂN (1)NĂM 2014

Của thành viên hội đồng thành viên , chủ tịch công ty , kiểm soát viên
Tổng giám đốc , giám đốc , phó tổng giám đốc , phó giám đốc , kế toán tr­ưởng

(Ban hành kèm theo Thông t­ư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ lao động - Th­ương binh và xã hội)

STT

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chuyên trách/không chuyên trách (2)

hệ số mức lương

Tiền lư­ơng (tr.đồng/tháng)

Thù lao   (Tr.đồng/tháng)

Tiền thư­ởng (tr.đồng/ tháng)

Thu nhập

(Tr.đồng/tháng) (3)

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

2

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tich công ty 

Chuyên trách

6,31

37,500

37,500

 

 

3,125

40,625

3

Bùi Thị Thanh

Giám đốc công ty

Chuyên trách

5,98

36,000

36,000

 

 

3,000

39,000

4

Trần Kim Tiến

Kiểm soát viên công ty

Chuyên trách

5,32

31,500

31,500

 

 

2,625

34,125

5

Phạm Thị Thanh Thảo

Phó giám đốc công ty

Chuyên trách

5,65

31,500

31,500

 

 

2,625

34,125

6

Vũ Ngọc Thuấn

Phó giám đốc công ty

Chuyên trách

5,32

31,500

31,500

 

 

2,625

34,125

 

Cộng

 

 

 

168,000

168,000

 

 

14,000

182,000

 

Ngư­ời Lập

 

 

Phạm Thị Thanh Thảo

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2015

Giám Đốc

 

Bùi Thị Thanh