Chi tiết bài viết

6 tháng năm 2019

Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Thuyetminh62019.pdf