Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

TT

Tên doanh nghiệp

Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH

Kết quả xếp loại Doanh nghiệp

Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của VCQL

Xếp loại hoạt động VCQL Doanh nghiệp

Kế hoạch

Thực hiện

% Thực hiện/Kế hoạch

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình

20,93

21,03

100,5

B

Hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của VCQL được phân loại theo các mức độ:

 Thực hiện tốt, Không thực hiện tốt và theo hướng dẫn của Bộ Nội Vụ.

Chủ tịch công ty

(Ký, đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Dũng

Người lập biểu

(  Ký )

 

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

 

Bùi Thị Thanh