Chi tiết bài viết

6 tháng năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

BCTTQT_CCTC_6thang_2023.pdf