Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM  2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

ĐVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Hệ số bảo toàn vốn

A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:

25.795,78

27.661,52

1,07

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

23.563,40

27.661,52

 

2. Quỹ đầu tư phát triển

2.232,37

0

 

3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

0

0

 

B. Tổng tài sản

45.465,60

51.950,14

 

C. Lợi nhuận sau thuế

X

4.570,80

 

D. Hiệu quả sử dụng vốn

 

 

 

1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)

X

16,52

 

2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

X

8,80

 

 

Chủ tịch công ty

(Ký, đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Dũng

Người lập biểu

(  Ký )

 

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

 

Bùi Thị Thanh