Chi tiết bài viết

6 tháng 2015

       UBND TỈNH THÁI BÌNH

 

 

 

        CÔNG TY TNHH MTV

 

 

 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

                                                                                                                                                             Biểu 06 - Mẫu số 01

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN  6 THÁNG NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

 

ĐVT : Triệu đồng

Chỉ tiờu

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Hệ số bảo toàn vốn

A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:

27.661,52

30.894,51

1,12

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

27.661,52

30.894,51

 

2. Quỹ đầu tư phát triển

 

0

 

3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

0

0

 

B. Tổng tài sản

51.950,14

51.126,59

 

C. Lợi nhuận sau thuế

4.570,80

1.216,06

 

D. Hiệu quả sử dụng vốn

 

 

 

1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)

16,40

4,15

 

2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

9,65

2,36

 

Chủ tịch công ty

Người lập biểu

 Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

(Ký)

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Dũng

Phạm Thị Thanh Thảo

 

Bựi Thị Thanh