Chi tiết bài viết

6 tháng năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BCTC_6_2023_1.pdf

BCTC_6_2023_2-1-8.pdf

BCTC_6_2023_2-9-13.pdf