Chi tiết bài viết

Năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kế thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Baocao2017_1_4.pdf

Baocao2017_5_7.pdf

Baocao2017_8_10.pdf

Baocao2017_11_12.pdf

Baocao2017_13.pdf

Baocao2017_14_16.pdf

Baocao2017_17_19.pdf

Baocao2017_20_21.pdf