Chi tiết bài viết

Năm 2017

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2017 của Ban quản lý

LuongBQL2017.pdf