Chi tiết bài viết

Cả năm 2015

Báo cáo lương cán bộ quản lý năm 2015

Vienchucquanly2015.pdf

Báo cáo bình quân lương của cán bộ quản lý năm 2015