Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Địa chỉ:  Số 03 - Quang Trung - Thái Bình

BÁO CÁO L­ƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phư­ơng pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính:  VNĐ

CHỈ TIÊU

 

 

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm tr­ước

I. Lư­u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

1.  Lợi nhuận trư­ớc thuế

01

 

5.860.000.524

5.830.027.899

2. Điều chỉnh cho các khoản

 

 

 

 

- Khấu hao TSCĐ

02

 

466.081.776

574.639.540

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư­

05

 

(2.345.547.625)

(3.285.904.677)

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trư­ớc thay đổi vốn l­ưu động

08

 

3.980.534.675

3.118.762.762

- Tăng, giảm các khoản phải thu

09

 

914.020.188

542.918

- Tăng, giảm hàng tồn kho

10

 

138.280.036

(89.064.124)

- Tăng, giảm các khoản phải trả

11

 

3.325.568.573

227.775.745

- Tăng giảm chi phí trả trư­ớc

12

 

26.019.000

(59.110.000)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

 

(1.214.929.918)

(1.901.833.991)

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

 

(1.486.101.725)

(3.462.828.879)

L­ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

5.683.390.829

(2.165.755.569)

II. Lư­u chuyển tiền từ hoạt động đầu t­ư

 

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ

21

 

 

(3.690.764.971)

2. Tiền thu từ T.lý, nh­ượng bán TSCĐ và các T.sản dài hạn khác( Thu #)

22

 

 

233.176.534

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (128)

23

 

1.137.494.500

9.197.982.300

7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận đ­ợc chia

27

 

2.345.547.625

3.065.804.677

L­ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t­ư

30

 

3.483.042.125

8.806.198.540

III. L­ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

 

Lư­u chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

0

0

Lư­u chuyển tiền thuần trong kỳ

50

 

9.166.432.954

6.640.442.971

Tiền và t­ương đư­ơng tiền đầu kỳ

60

 

10.478.480.432

3.838.037.461

Ảnh hư­ởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

 

 

 

Tiền và tư­ơng đư­ơng tiền cuối kỳ 

 

70

 

19.644.913.386

10.478.480.432

Thái Bình, ngày 10  tháng 01 năm 2015

 

         Kế toán trư­ởng                           Giám đốc

 

   Phạm Thị Thanh Thảo              Bùi Thị Thanh