Chi tiết bài viết

Báo cáo lương người quản lý 2021

Báo cáo tiền lương, thù lao tiền thưởng bình quân năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người quản lý

Baocaothulaonguoiquanly2021.pdf