Chi tiết bài viết

Năm 2020

Báo cáo tiền lương, thù lao tiền thưởng bình quân năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý

LuongnguoiquanlyDN2020.pdf