Chi tiết bài viết

6 tháng 2015

 

Đơn vị báo cáo : Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình

 

 

       Mẫu số B 09 – XS

 

 

 

ĐỊA CHỈ:       Số 3 - QTrung - TP.Thái Bình

 

 

 

 

  (Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT- BTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ngày 19/8/2009 của  BTC)

 

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 6 tháng năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Lĩnh vực kinh doanh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Ngành nghề kinh doanh: Xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

 

 

 

 

 

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/ 01/2015 kết thỳc vào ngày 31/12/2015 )

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Việt Nam đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Chế độ kế toán áp dụng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Các chính sách kế tóan áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền tệ và các khoản tương đương tiền.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

 

 

 

 

 

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ vốn hoá đước sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí trả trước;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phi khác;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu bán hàng;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu hoạt động tài chính;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí

 

 

 

 

 

 

thuế thu nhập doanh nghiệp hõan lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    (Đơn vị tính: Đồng)

 

 

 

 

 

01-Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Tiền mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427.850.745

1.173.709.619

- Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465.825.395

835.457.767

- T­ương đ­ương tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.737.183.000

17.635.746.000

Cộng

18.630.859.140

19.644.913.386

02- Các khoản đầu t­ư tài chính ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

 Chứng khoán đầu t­ư  ngăn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đầu tư­  ngắn hạn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.432.287.500

22.413.235.000

 Dự phòng giảm giá đầu tư­  ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng

 

23.432.287.500

22.413.235.000

03- Các khoản thu ngắn hạn khác

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

 Phải thu về cổ phần hoá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phải thu về cổ tức và lợi nhuận đ­ược chia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phải thu ng­ười lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757.611.753

1.215.747.979

Cộng

 

757.611.753

1.215.747.979

04- Hàng tồn kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Hàng mua đang đi đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên liệu, vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.292.519

245.133.761

- Cụng cụ, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí sản xuất, KD dở dang

 

 

 

 

 

 

 

 

112.097.216

144.366.078

- Thành phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.581.818

38.581.818

- Hàng gửi đi bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng hoỏ kho bảo thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng hoá bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng giá gốc hàng tồn kho

351.971.553

428.081.657

 

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:....................

* Giỏ trị hoàn nhập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho trong năm:..................................................................

 

 

 

 

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phũng giảm giỏ hàng tồn

 

 

 

 

 

kho:.................................................................................................................................................................

 

 

 

 

           

 

07- Tài sản ngắn hạn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

 Tạm ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 Ký quỹ , ký c­ợc ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tại sản ngắn hạn khác ( C.phí trả tr­ớc ngắn hạn )

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

0

0

                                       

 

08- Tăng giảm tài sản cố định :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.1- Tăng giảm tài sản cố định hữu hỡnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trỳc

Mỏy múc thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

....

TSCĐ hữu hỡnh khỏc

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

10.673.796.034

629.976.969

1.618.335.091

 

 

12.922.108.094

- Mua trong năm

 

 

 

 

 

 

11.773.637

 

 

 

 

11.773.637

- Đầu tư XDCB hoàn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tăng khác

 

 

 

 

 

 

 

11.773.637

 

 

 

 

11.773.637

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh lý, nhượng bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm khỏc

 

 

 

 

 

 

 

430.817.700

 

 

 

 

430.817.700

S dư cui năm

 

 

 

 

 

 

10.254.751.971

629.976.969

1.618.335.091

 

 

12.503.064.031

Giỏ trị hao mũn lũy kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

3.254.032.141

629.976.969

1.618.335.091

 

 

5.502.344.201

- Khấu hao trong năm

 

 

 

 

 

240.000.000

 

 

 

 

240.000.000

- Tăng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh lý, nhượng bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

 

258.953.228

 

 

 

 

258.953.228

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

3.235.078.913

629.976.969

1.618.335.091

 

 

5.483.390.973

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày Đầu năm

 

 

 

 

 

7.419.763.893

0

0

 

 

7.419.763.893

- Tại ngày Cuối năm

 

 

 

 

 

7.019.673.058

0

0

 

 

7.019.673.058

                             

 

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đó khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình cò giá trị lớn trong tương lai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.2- Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Bản quyền bằng sỏng chế

Phần mềm vi tớnh

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

199.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

199.500.000

- Tăng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mua trong năm

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tăng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gim trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh lý, nhượng bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

- Giảm khỏc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

S dư cui năm

 

 

 

 

 

 

199.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

199.500.000

Giỏ trị hao mũn lũy kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

- Tăng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

- Tăng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gim trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh lý, nhượng bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

- Giảm khỏc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Giỏ trị cũn lại của TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày Đầu năm

 

 

 

 

 

199.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

199.500.000

- Tại ngày Cuối năm

 

 

 

 

 

199.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

199.500.000

11- Chi phớ xây dựng cơ bản dở dang:

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Tổng chi phí XDCB dở dang:

 

 

 

 

 

 

 

353.237.697

179.000.000

Trong đó (Những công trình lớn):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công trình...Phòng XS Thái Thuỵ............

 

 

 

 

 

353.237.697

179.000.000

 

+ Công trình..Phòng XS Quỳnh Phụ.............

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Chi phí trả trước dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ(trang thiết bị đồdùng VP + vé xổ số)

 

 

381.445.213

449.899.000

- Chi phì Thành lập Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí nghiên cứu cứ giá trị lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C.phí Cho giai đoạn triển khai không đủ t.chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

 

 

 

 

 

Cộng

381.445.213

449.899.000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Thuế giá trị gia Tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.136.027.340

1.104.304.096

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.541.364.190

1.514.824.506

- Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế thu nhập Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.921.864

363.337.256

- Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.117.319

201.040.000

- Thuế tài Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế Nhà đất và Tiền thuê đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các loại thuế khỏc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

2.896.430.713

3.183.505.858

17- Chi phí phải trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cui k

Đầu k

- Trích trước chi phí Tiền lương trong thời gian nghỉ phép

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh Doanh(Chi phí phải trả thưởng)

 

 

 

 

1.178.950.000

890.574.013

Cộng

1.178.950.000

890.574.013

18- Các khoản  phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

 

 

 

 

 

 

Cui quý

Đầu năm

- Tài sản thừa chờ giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo hiểm xó hội + BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu chưa thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

- Cỏc khoản phải trả, phải nộp khỏc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206.702.069

9.202.433

Cộng

206.702.069

9.202.433

20- Vay và nợ dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a- Vay dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trái phiếu phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Nợ dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuê tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nợ dài hạn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

- Các khoản nợ thuê tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Thời hạn

Kỳ này

Kỳ trước

Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính

Trả tiền lói thuờ

Trả nợ gốc

Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính

Trả tiền lói thuờ

Trả nợ gốc

Từ 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

 

Trên 1 năm đến 5 năm

 

 

 

 

 

 

 

Trên 5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vốn của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.894.514.688

27.661.517.279

- Vốn của đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vốn tự bổ xung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

30.894.514.688

27.661.517.279

Các G.dịch về vốn với các CSHữu và P.Phối cổ tức L.Nhuận

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn đầu t­ của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn góp đầu năm

 

 

Vốn góp tăng trong năm

 

 

Vốn góp giảm trong năm

 

 

 

 

 

Vốn góp cuối năm

 

 

Cổ tức , lợi nhuận đã chia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quỹ đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quỹ dự phũng tài chớnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quỹ khỏc thuộc vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g- Thu nhập và chi phớ, lói hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các

 

 

 

 

 

chuẩn mực kế toỏn cụ thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

- .................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

VI Thông tin bổ sung cho cỏc khoản mục trỡnh bày trong Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đơn v tính: đồng)

 

                                         

 

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

 

 

 

 

Kỳ Tr­ước

Kỳ Này

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.437.849.802

65.679.825.296

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

28.769.089

119.853.090

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với Doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

 

 

 

 

+ Doang thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

 

 

 

 

 

 

 

+ Tổng D.thu luỹ kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC;

 

 

 

 

 

 

26- Các khoản giảm trừ kinh doanh thu (Mã số 02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chiết khấu thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm giỏ hàng bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng bán bị trả lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế GTGT Phải nộp (Phương pháp trực tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.215.677.470

9.851.973.795

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

 

 

 

 

61.466.618.891

65.799.678.386

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giá vốn của hàng hoá đã bán  ( Chi phí kinh doanh)

 

 

 

 

 

 

55.968.525.939

60.426.537.245

- Giá vốn của Thành phẩm đó bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giá vốn của dịch vụ đó cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giỏ trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đó bán

 

 

 

 

 

 

- Chi phí kinh Doanh bất động sản đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

188.117.441.192

201.877.867.812

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

 

 

 

 

 

 

 

668.044.140

657.445.738

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668.044.140

657.445.738

- Lãi đầu tư kỳ phiếu, tín phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lãi bán ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lãi chênh lệch Tỷ giá đó thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lãi chênh lệch Tỷ giá chưa thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lãi bán hàng trả chậm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

668.044.140

657.445.738

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

 

 

 

 

 

262.539.329

342.992.676

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

 

 

 

 

 

 

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của Các Năm trước vào chi phí thuế

 

 

 

 

 

 

thu nhập hiện hành năm nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành

 

 

 

 

 

 

262.539.329

342.992.676

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hõan lại phát sinh từ

 

 

 

 

 

 

 

các khoản chênh lệch tạm thời Phải chịu thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hõan lại phát sinh từ việc

 

 

 

 

 

 

hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hõan lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch

 

 

 

 

 

 

tạm thời được khấu trừ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu nhập thuế thu nhập Doanh nghiệp hoón lại phỏt sinh từ cỏc

 

 

 

 

 

 

khoản lỗ tính thuế và ưu đói thuế chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu nhập thuế thu nhập Doanh nghiệp hoón lại phỏt sinh từ việc

 

 

 

 

 

 

hoàn nhập thuế thu nhập hoón lại phải trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

 

 

 

 

 

 

 

 

61.080.560.449

64.966.848.034

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672.167.648

584.212.979

- Chi phí nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.091.237.385

6.691.500.000

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000.000

240.000.000

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265.162.954

229.429.290

- Chi phí khác bằng Tiền + Chi phí trả thư­ởng

 

 

 

 

 

 

 

53.751.992.462

57.221.705.765

Cộng

61.343.099.778

65.309.840.710

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đơn vị tính:..................)

 

 

                                                                         

 

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc

 

thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

 

 

 

 

 

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

 

 

 

- Chuyển thành vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

b- Mua và thanh lý C.ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc Thanh lý

 

 

 

 

 

 

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản

tương đương tiền;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con

 

hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua thanh lý;

 

 

 

 

- Phần giỏ trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và Nợ Phải trả

 

không Phải là Tiền và Các khoản tương đương Tiền trong cụng ty con

 

hoặc đơn vị kinh Doanh khác được mua hoặc Thanh lý trong kỳ.

 

c- Trỡnh bày giỏ trị và lý do của cỏc khoản tiền và tương đương tiền lớn

 do doanh nghiệp năm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế

của phỏp luật hoặc cỏc ràng buộc khỏc mà doanh nghiệp phải thực hiện.

 

VIII. Những thông tin khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thụng tin tài chính khác:.................................................

 

 

 

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:..............................

 

 

 

 

 

 

 

3- Thông tin về các bên liên quan:..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc

 

 

 

 

 

khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận "(2):........................................

 

 

 

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính cuả các niên độ kế toán

 

 

 

 

trước):.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

6- Thông tin về hoạt động liên tục:................................................................................................................

 

 

 

7- Những thông tin khác (3):........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

 

Người lập

 

 

Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Th Qunh Hoa

Phm Th Thanh Tho

 

 

 

 

      Bùi Thị Thanh

 

 

 

22- Vốn chủ sở hữu (2)

 

 

 

 

 

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn giải

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn khỏc của chủ sở hữu

Chênh lệch đánh giỏ lại tài sản

Chờnh lệch tỷ giỏ hối đoái

Nguồn vốn đầu tư XDCB

Cộng

A

1

3

5

6

8

9

Số dư đầu năm trước

23.563.402.415

6.204.894.864

 

 

 

29.768.297.279

- Tăng vốn trong Năm trước

4.098.114.864

1.865.740.924

 

 

 

5.963.855.788

- Lãi trong Năm trước

 

4.570.800.409

 

 

 

4.570.800.409

- Tăng khác

 

 

 

 

 

0

- Giảm vốn trong Năm trước

 

 

 

 

 

0

- Lỗ trong Năm trước

 

 

 

 

 

0

- Giảm khác

 

8.070.635.788

 

 

 

8.070.635.788

Số dư cuối năm trước

27.661.517.279

4.570.800.409

 

 

0

32.232.317.688

Số dư đầu Kỳ

27.661.517.279

4.570.800.409

 

 

0

32.232.317.688

- Tăng vốn trong Kỳ

3.232.997.409

3.232.997.409

 

 

 

6.465.994.818

- Lãi trong Kỳ

 

1.216.064.942

 

 

 

1.216.064.942

- Tăng khác

 

 

 

 

 

0

- Giảm vốn trong Kỳ

 

 

 

 

 

0

- Lỗ trong Kỳ

 

 

 

 

 

0

- Giảm khác

 

7.803.797.818

 

 

 

7.803.797.818

Số dư cuối Kỳ

30.894.514.688

1.216.064.942

0

0

0

32.110.579.630