Chi tiết bài viết

6 tháng 2015

 

       UBND TỈNH THÁI BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

        CÔNG TY TNHH MTV

 

 

 

 

 

 

 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 02 -Mẫu số 01

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chÍnh)

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT : Triệu đồng

TT

Chỉ tiờu

Giá trị đầu tư (01/01/2014

Phỏt sinh

Giá trị đầu tư  30/6/2014

Tỷ lệ vốn gúp (%)

Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của năm báo cáo

Tỷ lệ LN được chia trên vốn đầu tư (%)

Tăng

Giảm

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

(9)=(8)/(6)

A

Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính

 

 

 

 

 

 

 

I

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đầu tư vào Công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đầu tư tài chính khác

21.650,0

1.370,0

 

23.020,0

 

370,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đầu tư vào ngành nghề khác

 

 

 

 

 

 

 

I

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đầu tư vào Công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đầu tư tài chính khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch công ty

 

Người lập biểu

 

 Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

 

(Ký)

 

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Dũng

 

 

Phạm Thị Thanh Thảo

 

Bựi Thị Thanh