Chi tiết bài viết

6 tháng 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016   

Từ trang 1 - 3  Thuyetminh62016_123.pdf

Từ trang 4 - 6  Thuyetminh62016_456.pdf

Từ trang 7 - 9  Thuyetminh62016_789.pdf

Trang 10         Thuyetminh62016_10.pdf