Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SÔ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÉ CẢ NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông t­ số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính)

ĐVT: Vé

STT

CHỈ TIÊU

PHÁT SINH TRONG KỲ

SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TR­ỚC (%)

 

Số l­ượng vé phát hành

Số l­ượng vé tiêu thụ

Tỷ lệ tiêu thụ

Số l­ượng vé phát hành

Số lư­ợng vé tiêu thụ

Tỷ lệ tiêu thụ

 
 

1

2

3

4

5=4/3

6

7

8

 

1

Xổ số truyền thống

20.691.000

3.612.928

17,46

100,00

114,13

114,13

 

 

Mệnh giá 10.000

20.691.000

3.612.928

17,46

100,00

114,13

114,13

 

2

Xổ số cào

 

 

 

 

 

 

 

 

Mệnh giá …

 

 

 

 

 

 

 

3

Xổ số Bóc

3.479.192

3.392.391

97,51

75,87

75,83

99,96

 

 

Mệnh giá 2.000

1.314.666

1.269.773

96,59

35,58

35,22

99,00

 

 

Mệnh giá 5.000

2.164.526

2.122.618

98,06

243,06

244,46

100,58

 

4

Xổ số Lô tô

11.699.882

11.699.882

100,00

103,53

103,53

100,00

 

 

Mệnh giá 5.000

3.559.617

3.559.617

100,00

92,29

92,29

100,00

 

 

Mệnh giá 10.000

7.791.904

7.791.904

100,00

108,29

108,29

100,00

 

 

Mệnh giá 20.000

348.361

348.361

100,00

139,78

139,78

100,00

 

5

Xổ số điện toán(Công ty XSKT Thủ Đô)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mệnh giá…

 

 

 

 

 

 

 

6

Xổ số tự chọn số điện toán(C.ty XSĐT V.Nam)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mệnh giá…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10 tháng 1 năm 2015

Ng­ười lập biểu

 

Nhâm Thị Mai

Kế toán tr­ưởng

(  ký )

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghip

(Ký, đóng dấu)

Bùi Thị Thanh