Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

ĐVT : Triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Giá trị đầu tư 01/01/2014

Phát sinh

Giá trị đầu tư  31/12/2014

Tỷ lệ vốn góp (%)

Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của năm báo cáo

Tỷ lệ LN được chia trên vốn đầu tư (%)

Tăng

Giảm

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

(9)=(8)/(6)

A

Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính

 

 

 

 

 

 

 

I

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đầu tư vào Công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đầu tư tài chính khác

22.896,3

 

1.246,3

21.650,0

 

1.859,9

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đầu tư vào ngành nghề khác

 

 

 

 

 

 

 

I

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đầu tư vào Công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đầu tư tài chính khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch công ty

(Ký, đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Dũng

Người lập biểu

(  Ký )

 

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

 

Bùi Thị Thanh