Chi tiết bài viết

Cả năm 2016

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016

Trang 1 - 3   Trang123nam2016.pdf

Trang 4 - 6  Trang123nam2016.pdf

Trang 7 - 9    Trang123nam2016.pdf

Trang 10 - 12   Trang123nam2016.pdf

Trang 13 - 15  Trang123nam2016.pdf

Trang 16 - 18   Trang123nam2016.pdf

Trang 19         Trang123nam2016.pdf